پلن 1

200 m فضا
2000 m ترافیک
ایمیل 1 عدد
میزبانی یک سایت
ساپ دومین 1 عدد
کنترل پنل دایرکت ادمین
سرور لینوکسی

پلن 2

400 m فضا
4000 m ترافیک
ایمیل 1 عیدد
میزبانی سایت 1 عدد
ساپ دومین 1 عدد
کنترل پنل دایرکت ادمین
سرور لینوکسی

پلن 3

700 m فضا
10000 m ترافیک
ایمیل 1 عیدد
میزبانی سایت 1 عدد
ساپ دومین 1 عدد
کنترل پنل دایرکت ادمین
سرور لینوکسی

پلن 4

1000 m فضا
20000 m ترافیک
ایمیل نامحدود
میزبانی سایت 2 عدد
ساپ دومین نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
سرور لینوکسی

پلن 5

3000 m فضا
30000 m ترافیک
بقیه امکانات نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
سرور لینوکسی

پلن 6

5000 m فضا
بقیه امکانات نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
سرور لینوکسی