هاست لینوکس المان

پلن 1

200 m فضا
2000 m ترافیک
ایمیل 1 عدد
میزبانی یک سایت
ساپ دومین 1 عدد
هارد nvme ssd
دارای انتی ویروس
امکان نصب انواع اسکریپت
کنترل پنل دایرکت ادمین اخرین نسخه
سرور لینوکسی

پلن 2

400 m فضا
4000 m ترافیک
ایمیل 1 عیدد
میزبانی سایت 1 عدد
ساپ دومین 1 عدد
هارد nvme ssd
دارای انتی ویروس
امکان نصب انواع اسکریپت
کنترل پنل دایرکت ادمین اخرین نسخه
سرور لینوکسی

پلن 3

700 m فضا
10000 m ترافیک
ایمیل 1 عیدد
میزبانی سایت 1 عدد
ساپ دومین 1 عدد
هارد nvme ssd
دارای انتی ویروس
امکان نصب انواع اسکریپت
کنترل پنل دایرکت ادمین اخرین نسخه
سرور لینوکسی

پلن 4

1000 m فضا
20000 m ترافیک
ایمیل نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
ساپ دومین نامحدود
هارد nvme ssd
دارای انتی ویروس
امکان نصب انواع اسکریپت
کنترل پنل دایرکت ادمین اخرین نسخه
سرور لینوکسی
سرور لینوکسی

پلن 5

3000 m فضا
30000 m ترافیک
ایمیل نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
ساپ دومین نامحدود
هارد nvme ssd
دارای انتی ویروس
امکان نصب انواع اسکریپت
کنترل پنل دایرکت ادمین اخرین نسخه
سرور لینوکسی

پلن 6

5000 m فضا
50000 m ترافیک
ایمیل نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
ساپ دومین نامحدود
هارد nvme ssd
دارای انتی ویروس
امکان نصب انواع اسکریپت
کنترل پنل دایرکت ادمین اخرین نسخه
سرور لینوکسی

پلن 7

10000 m فضا
70000 m ترافیک
ایمیل نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
ساپ دومین نامحدود
هارد nvme ssd
دارای انتی ویروس
امکان نصب انواع اسکریپت
کنترل پنل دایرکت ادمین اخرین نسخه
سرور لینوکسی