افزونه

Hetzner Cloud Servers For WHMCS

افوزنه فروش محصولات هتزنر بصورت اتوماتیک به کاربر
بدون محدودیت استفاده زمانی
هزینه 300000 پرداخت یکبار
هزینه 100000 تنظیم یکبار در صورت نیاز